Информација о кластеру

Удружење произвођача дизалица и кранова, иницијатор је стварања Кластера „Подизна опрема“ ДОО. Ова иницијатива је у испуњењу Програма удружења за 2016 г.
Кластер има за циљ да уједини фирме, научне организације, удружења са економским циљем или која помажу фирмама у браншу “Производња подизне опреме”.
Очекивања су да нова структура охрабрује бизнис сарадњу између учесника и повећа њихов извозни потенцијал, и помогне за ширење инвестиција и повећање промета робе, повећање конкурентности и производње фирми из поменуте бранше.

Циљеви кластера

 • да проучи услове и трендове у развоју тржишта, технолошког и техничког развоја у области подизне опреме.
 • да помогне за ширење инњестиција и повећање промета робе, поњећање конкурентности и продуктивности чланова.
 • да штити интересе чланова пред државним и јавним институцијама у земљи и иностранству, да затупа њихове интересе пред другим бизнис организацијама, удружењима и тд.
 • да охрабри бизнис сарадњу између чланова и повећање њиховог извозног потенцијала.
 • да охрабри почетак нових заједничких пројеката у веза са смањивањем трошкова и реализацијом додате вредности.

Руководствоч

гл. ас. д-р Васил Тодоров
главни асистент доктор (гл.ас.д-р) Васил Тодоров
менаџер

Чланови

Branch Chamber of Producers and Traders of Hoists and Cranes

Balkansko Echo Ltd.

Logcon East

Podem Gabrovo Ltd

Skladova Tehnika AD

Tespom AD

Elmot AD

Metalik BCP AD

Bultraf Ltd.

ET Fortuna 1 Hristo Hristov

New Commercial Systems Ltd.

Till Industrial Gabrovo Ltd.

Vivet Trading Ltd.

MV Yantra AD

Institute of Mechanics

Technical University - Gabrovo

Активности

 • организовање информцијских центара и учествовање у рад других центара,
 • издавање периодичних и непериодичних издања
 • учешће и бугарским и међународним базама података и информацијским системима за адресне, маркетиншке, ценске, фирмене и друге правне, економске и трговачке информације
 • организовање конференција, семинара, симпозијума, сусрета са специјалистима и округли столови у земљи и иностранству
 • огранизовање обука, квалификација и преквалификација
 • организовање учествовања у специјализованим изловжбама у земљи и иностранству
 • пружање стручни помоћи по предлозима о улагању капитала и концепције о њиховом ефикасном корипшћењу
 • пружање консултантских и преводилачких услуга
 • израда маркетиншких студија
 • организовање учешћа у пројектима финансираних из домаћих или међународних програма
 • организовање трансфера технхологија и имплементација иновативних технологија


Пројекат: BG16RFOP002-2.009-0011-C01 “ РАЗВОЈ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА КЛАСТЕРА ПОДИЗНЕ ОПРЕМЕ”
Главни циљ: “Општи циљ ово пројекта је повећање кункурентности и охрабривање извозног потенцијала произвођача и трговаца подизном опремом, у Северном централном региону кроз развој и интернационализацију Кластера подизне опреме”
Почетак пројекта: 06.11.2017 г.
Крај пројекта: 06.05.2019 г.
Укупна вредност пројекта: 388 808,00 лв. од којих из европског суфинансирања 264 389,44 лв., државно суфинансирање 46 656,96 лв.

Овај пројекат се ради уз финансијку помоћ Оперативног програма “ Иновације и конкурентност” 2014-2020, суфинансирана от стане Европске уније кроз Европски фонд за регионални развој и из буџета Републике Бугарске

Контакт

гр. Софија 10587. ул: Искар 9 (зграда Бугарке привренде коморе)

+359 2/8117 457; +359 2/8117600

+359 2/987 32 09


гр, габрово 5300, ул : Брјанска 30

+359 886 65 60 06


office@hoists-bulgaria.com

www.hoists-bulgaria.com