Информация за клъстера

Браншовата камара на производителите на телфери и кранове инициира създаването на Клъстер Подемна техника ООД. Тази инициатива е в изпълнение на Програмата на Камарата за 2016 г.
Клъстерът цели да обедини фирми, научни организации, сдружения, които осъществяват стопанска дейност или подпомагат предприятия от бранш „Производство на подемна техника“.
Очакванията са новата структура да насърчава бизнес кооперирането между участниците и повишаването на техния експортен потенциал, както и да съдейства за разширяване на инвестиции и увеличаване на стокооборота, повишаване на конкурентоспособността и производителността на фирмите от посочения бранш.

Вижте Продуктов каталог на "Клъстер Подемна Техника" тук

Цели на клъстера

 • да проучва условията и тенденциите в развитието на пазарите, на технологичния и техническия прогрес в областта на подемната техника;
 • да съдейства за разширяване на инвестиции и увеличаване на стокооборота, повишаване на конкурентоспособността и производителността на съдружниците;
 • да подпомага стопанските интереси на съдружниците пред държавни и обществени институции в страната и чужбина; да представлява интересите им пред чужди палати и други бизнес организации, и др.;
 • да насърчава бизнес кооперирането между съдружниците и повишаването на техния експортен потенциал;
 • да насърчава стартирането на нови съвместни проекти, които са свързани с понижаване на разходите и реализирането на допълнителна добавена стойност.

Ръководство

гл. ас. д-р Васил Тодоров
гл. ас. д-р Васил Тодоров
Управител

Членове

Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове

Балканско ехо ЕООД

Logcon East

Подем Габрово ЕООД

Складова техника АД

Теспом АД

Елмот АД

МЕТАЛИК БИСИПИ АД

Бултраф ЕООД

ЕТ Фортуна -1-Христо Христов

Нови търговски системи ЕООД

Тилл Индустриал Габрово ЕООД

Вивет Трейдинг ЕООД

МВ Янтра АД

Институт по механика

Технически университет – Габрово

Дейности

 • организиране на информационни центрове и участие в работата на чуждестранни центрове;
 • издаване на периодични и непериодични издания;
 • участие в български и международни информационни системи и бази данни за фирмена, адресна, маркетингова, ценова и друга правна, икономическа и търговска информация;
 • организиране на конференции, семинари, симпозиуми, срещи на специалисти и кръгли маси в страната и чужбина;
 • организиране на обучения, квалификации и преквалификации;
 • организиране на участия в специализирани изложения в страната и чужбина;
 • предоставяне на експертизи по предложения за капиталовложения и концепции за тяхното ефективно използване;
 • предоставяне на консултантски и преводачески услуги;
 • извършване на маркетингови проучвания;
 • организиране на участие в проекти, финансирани по вътрешни или международни програми;
 • организиране на трансфер на технологии и внедряване на иновативни технологии.


Проект: BG16RFOP002-2.009-0011 „Развитие и интернационализация на Клъстер Подемна техника”
Главна цел: „Целта на проекта е повишаване на конкурентоспособността и насърчаване на експортния потенциал на производителите и търговците на подемна техника в Северен централен регион чрез развитие и интернационализация на Клъстер Подемна техника“
Начало на проекта: 06.11.2017 г.
Край на проекта: 06.05.2019 г.
Обща стойност на проекта: 388 808 лв., от които европейско съфинансиране: 264 389,44 лв. , национално съфинансиране: 46 656,96 лв.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проект: BG16RFOP002-1.016-0003 „Създаване на иновационен център за прототипиране към Клъстер „Подемна техника“ и изработване на устройство за отчитане на удължаването на веригата при верижни електротелфери”
Главна цел: „Целта на проекта е да подкрепи иновационната активност на Клъстер „Подемна техника“, осигурявайки възможност за съвместно използване на съоръжения, трансфер и внедряване на иновативни технологии, знания и производствени решения, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, и сътрудничество между научните организации и предприятията членове на клъстера.“
Начало на проекта: 29.06.2020 г.
Край на проекта: 29.12.2021 г.
Обща стойност на проекта: 292 470,16 лв., от които европейско съфинансиране: 172 212,57 лв. , национално съфинансиране: 30 390,45 лв.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проект: „Разработване на Интегрирана система за контрол на претоварването и мониторинг при верижни електротелфери“
Договор за финансиране: 13ИФ-02-4/06.12.2022 г., финансиран от Национален иновационен фонд към Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия
Бенефициер: КЛЪСТЕР ПОДЕМНА ТЕХНИКА ООД
Партньор: ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА
Обща стойност на проекта: 290 853,40 лв., от които 228 006,36 лв. безвъзмездна финансова помощ от Национален иновационен фонд и 62 847,04 лв. собствено участие на партньорите по проекта.
Начало на проекта: 06.12.2022 г.
Край на проекта: 06.06.2024 г.

Контакти

гр. София 1058, ул. Искър 9 (сградата на Българската търговско-промишлена палата)

02/8117 457; 02/8117600

02/987 32 09


гр. Горна Оряховица 5100, ул. Иван Момчилов No. 5

0886 65 60 06


гр. Габрово 5300, ул. Брянска No. 30

0886 65 60 06


office@hoists-bulgaria.com

www.hoists-bulgaria.com